مزیت شرکتهای تعاونی روستایی

ای نوع شرکتها در هر روستا فقط یکبار می تواند ثبت شود (انحصاری میباشد ) هر گونه فعالیت در زمینه پیشرفت و توسعه روستا انجام می پذیرد اخذ تسهیلات بانکی مناسب در اختیار گرفتن منابع طبیعی و ابخیز داری روستا فعالیت در امور گردشگری صنایع دستی ورزشی تولیدی پیمانکاری و .... استفاده بهینه از آب و خاک روستا معافیت مالیاتی توسعه