سامانه تشکیل تعاونی

از طریق ورود به سایت ei.mcls.gov.ir می توان نسبت به تقاضای تشکیل تعاونی اقدام نمود با توجه به تخصصی بودن و پیچیدگی ثبت تعاونی ها بهتر است با مشاورین و متخصصین در این زمینه مشاوره گرفت 02644238442