ثبت شرکت مسئولیت محدود و مؤسسات

شرایط لازم برای ثبت شرکت مسئولیت محدود و مؤسسات :

تعداد نفرات حداقل 2 نفر باشد که شامل:

  • 2 نفر هیئت مدیره
  •  بازرس (در صورت نیاز)

تأئیدیه واریز سرمایه :  ندارد

مدارک لازم :

  • 2 نسخه تقاضانامه
  • 2 نسخه شرکتنامه
  • 2 نسخه صورتجلسه
  • 3 نسخه اساسنامه

مدارک هویتی :

کپی شناسنامه برابر با اصل کلیه اعضاء اعم از مدیر عامل ، هیئت مدیره و بازرس

کپی کارت ملی برابر با اصل کلیه اعضاء اعم از مدیر عامل ، هیئت مدیره و بازرس

گواهی عدم سوءپیشینه برای کلیه اعضاء اعم از مدیر عامل ، هیئت مدیره و بازرس

حداکثر مدت زمان لازم جهت ثبت شرکت مسئولیت محدود و مؤسسات یک ماه می باشد.

سایر هزینه های پستی ، ثبتی و روزنامه ای از جانب کارفرما پرداخت میشود.

* توجه*

کلیه امور ثبتی توسط این شرکت انجام می پذیرد و تنها حضور شما جهت امضاء و دریافت آگهی تأسیس از اداره ثبت اسناد و املاک لازم می باشد.